Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne Jelonek

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.przedszkole-jelonek.pl

Treść strony

Opłaty

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze pięciu godzin dziennie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) są realizowane bezpłatnie.
 2. Realizacja świadczeń bezpłatnych realizowanych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego i świadczeń płatnych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 3. Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w punkcie 1 są odpłatne dla dzieci do lat 5. Wysokość opłat:1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko korzysta z usług Przedszkola w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej, zobowiązuje się do uiszczenia kwoty opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości zależnej od liczby godzin i wysokości stawki za jedna godzinę.
 5. Opłatę za wyżywienie dziecka oblicza się na podstawie liczby dni roboczych w danym miesiącu i aktualnej dziennej stawki żywieniowej, wynoszącej 7,50 zł (w tym: obiad i podwieczorek), wynikającej z wysokości kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków. W przypadku wcześniejszego, z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym, zgłoszenia nieobecności dziecka w Przedszkolu, odliczany jest koszt opłaty za wyżywienie za czas nieobecności dziecka w Przedszkolu.
 6. Wysokość miesięcznej opłaty za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki pomniejsza się o odpowiednią kwotę, w przypadku nieobecność dziecka w Przedszkolu na podstawie dziennika zajęć. Opłaty z tego tytułu następują na koniec miesiąca , w którym dziecko było nieobecne w Przedszkolu.
 7. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej bez zmiany umowy w formie pisemnej. 
 8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wnoszenia miesięcznej opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (opłata za dodatkowe świadczenia opiekuńczo –wychowawcze), na rachunek bankowy:

  29 9511 0000 0033 0354 2000 0040

 9. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez Przedszkole świadczenia i wyżywienie określa umowa w sprawie korzystania z usług Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim, podpisana pomiędzy dyrektorem Przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Wojnowska-Wachowiak
  data wytworzenia: 2020-09-06
 • opublikował: Justyna Wojnowska-Wachowiak
  data publikacji: 2020-09-06 09:16
 • zmodyfikował: Justyna Wojnowska-Wachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-18 08:42

Rejestr zmian

 • zmieniono 2024-03-18 08:42 przez Justyna Wojnowska-Wachowiak: zmiany w opłatach

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12459
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-18 08:42:01